رضایت شما از سایت موزیک جهان چه میزان است؟
(26.92%) 14
100%
(5.769%) 3
90%
(0%) 0
80%
(1.923%) 1
70%
(9.615%) 5
60%
(5.769%) 3
50%
(5.769%) 3
40%
(0%) 0
30%
(3.846%) 2
20%
(5.769%) 3
10%
(34.61%) 18
عدم رضایت

تعداد شرکت کنندگان : 52